Edičné tituly

On-line tituly

Knižničné noviny č. 4/2017

KN2017-04

pdf PDF verzia KN2017-4

 

 

 

 

 

 Obsah:
1.

Pokojný advent, priatelia

2.

Mesiac českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti

3. Filmári z Ďalekého východu – hostia ŠVK
3. 20 rokov polonistiky v Banskej Bystrici
3.
Učebnice pre vyučovanie ruštiny zadarmo
4. CDA 2017–nové výzvy pre kultúrne dedičstvo
4.
Banská Bystrica–európske mesto športu v roku 2017...
5.
S pocitom uvoľnenia i podnetných momentov...
6. Vianoce s bábkami v Tribečskom múzeu
8. Knihovnícky Barcamp
8. Tibora Andrašovana sme prezentovali vo Vojvodine
9.
Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave
    10. Nielen múdre, ale aj šikovné...
    10.

Kniha bola, je a bude...

    11. Naše rodinne striebro
    11. Divadelná predopona z Tajova
    11. Kuriozity zo sveta kníh
    12. Čítanie na dlhé zimné večery...
    
    


 

Najnovšie edičné tituly

Publikácie si môžete zakúpiť v Bibliograficko-informačnom a databázovom centre (2. poschodie), resp. objednať na adrese Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

zbornik-slachta2

Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv na kultúrny rozvoj regiónu: zborník príspevkov = zostavila Mária Bôbová ; recenzovali Marta Mácelová, Marcela Domenová ; autori príspevkov Eva Augustínová, Elena Beňušová, Mária Bôbová, Rudolf Boroš, Miloslava Borošová Michalcová, Jana Cabadajová, Ľubica Fillová, Eva Furdiková, Ján Golian, Daniel Haas Kianička, Daniel Hupko, Alexander Chramoj, Tomáš Janura, Klára Komorová, František Koreň, Marcela Kozejová Palkechová, Iveta Krnáčová, Veronika Murgašová, Imrich Nagy, Zita Perleczká, Stanislav Rajnoha, Lenka Rišková, Peter Rusnák, Juraj Ruttkay, Helena Saktorová, Michaela Sibylová, Michal Šimkovic, Monika Tihányiová, Anita Tóthová, Dušan Trstenský, Drahomír Velička ; jazyková úprava Eliška Jakubechová ; preklad do anglického jazyka Monika Sedláková ; preklad z ruského jazyka Oľga Doktorová ; obálka a grafická úprava Dušan Jarina. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Katedra histórie FF UMB, 2015 (Nitra : ForPress Nitrianske tlačiarne). – 282 s. : čb. fotogr., obr., sch. – Abstrakty v angl. Bibliogr. odkazy. Pozn. – ISBN 978-80-89388-97-7.

Recenzovaný zborník z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici v dňoch 27. – 28. októbra 2015, obsahuje dvadsaťštyri odborných príspevkov domácich a zahraničných autorov. Je zameraný na rôzne oblasti dejín šľachty v užšom i širšom priestore stredoslovenského regiónu.

Cena: 9. 50 €

mosty-priatelstva

Mosty priateľstva – osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím = Bridges to Friendship – Slovak personalities in the context of international relations / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová ; rec. Alžbeta Sedliaková, Zuzana Poláčková ; autori Eleonóra Blašková, Miroslav Daniš, Anna Falisová, Eva Furdíková, Milan Hudaček, Oľga Ivanova, Ľubica Kázmerová, Miroslav Kmeť, Daniela Kodajová, Klára Komorová, Anna Kováčová, Klára Kubičková, Zinaida Kučer, Elena Leškovič, Július Lomenčík, Augustín Maťovčík, Slavomír Michálek, Miroslav Tibor Morovics, Eva Morovicsová, Vlasta Okoličányová, Marián Servátka, Blanka Snopková, Ferdinand Vrábel, Ján Žilák ; preklady Helena Čikkelová, Oľga, Doktorová, Zuzana Kopčanová ; jazyk. úpr. Július Lomenčík ; obálka a graf. úprava Peter Valach. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica ; Bratislava : Historický ústav SAV, 2013 (Banská Bystrica : Euroart). – 347 s. : fotogr., obr. – (Fenomén osobnosti ; zv. 6). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. slov. a angl. – Menný reg. O autoroch. – ISBN 978-80-89388-52-3.

Recenzovaná publikácia obsahuje dvadsaťštyri vedeckých štúdií domácich a zahraničných autorov, prezentujúcich výsledky biografického výskumu osobností, ktoré preslávili Slovensko v zahraničí. Je zameraná na osobnosti, pochádzajúce z regiónov Slovenska, ktoré svojou vedeckou, umeleckou, politickou či diplomatickou činnosťou ovplyvnili dianie v zahraničí.

Cena: 9. 99 €

tlace16storocia

Tlače 16. storočia v banskobystrických knižniciach = Opera impressa saeculi XVI, quae in bibliothecis Neosolii asservantur / Mária Bôbová ; lektorovala Klára Komorová ; zodpovedný redaktor Oľga Lauková ; na bibliografii spolupracovala Barbora Skubachová ; obálka a grafická úprava Peter Valach. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2012 (Liptovský Mikuláš : REPROservis Kováč). – 286, [2] s. : obr. – (Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska V.A zväzok = Catalogus generalis operum impressorum saeculi XVI, quae in Slovacia asservantur Tomus V.A). – Bibliogr. odkazy. Zoznam skratiek. Zoznam použitých bibliografií a katalógov. Reg. mien ostatných pôvodcov. Reg. mien z prefácií, dedikácií a príležitostných básní. Topograficko-typografický reg. Reg. tlačiarov a nakladateľov. Posesorský reg. Chronologický reg. Jazykový reg. Repozitný reg. – ISBN 978-80-89388-44-8.
Katalóg tlačí 16. storočia v banskobystrických knižniciach je čiastkovým výstupom piateho zväzku Generálneho katalógu tlačí 16. storočia, zachovaných na území Slovenska. Jeho cieľom je zmapovanie najvzácnejšieho knižného dedičstva, ktoré predstavuje významný prínos v odhaľovaní duchovného rozvoja mesta Banská Bystrica a jeho obyvateľov.  Katalóg obsahuje 361 záznamov o tlačiach zo 16. storočia, ktoré sú v súčasnosti uložené v týchto inštitúciách: Literárne a hudobné múzeum, ktoré je súčasťou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Štátny archív Banská Bystrica, Štátny archív Banská Bystrica, pobočka Banská Bystrica a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. V závere katalógu je uvedených 6 záznamov, ktoré na základe prírastkového zoznamu Seminárnej knižnice boli v minulosti jej súčasťou. 

Cena: 12 €

16storocie

16. storočie v zrkadle knižnej kultúry : zborník príspevkov = 16th century in the reflection of literary celture / zostavovateľky Mária Bôbová, Blanka Snopková ; autori príspevkov Mária Bôbová, Marián Bovan, Marcela Domenová, Lívia Fábryová, Farkas Gábor Farkas, Eva Frimmová, Andrea Goótšová, Dana Chalupeková, Renata Jedláková, Jaroslava Kašparová, Mirosława Koćwin, Mária Kohútová, Klára Komorová, Miloš Kovačka, Eva Mârza, Iacob Mârza, Vlasta Okoličányová, Zita Perleczká, Helena Saktorová, Michaela Sibylová, Barbora Skubachová, Andrej Szeghy, Edina Zvara ; vedecká redaktorka Eva Frimmová ; redakčná rada Klára Komorová, Eva Augustínová, Imrich Nagy, Blanka Snopková, Mária Bôbová ; recenzenti Július Alberty, Pavol Martuliak ; preklad Angelika Dončová, Barbara Giedrojć, Dana Chalupeková, Zuzana Kopčanová, Simona Megová, Anita Račáková, študenti 5. ročníka Katedry slovanských jazykov – oddelenia polonistiky na FHV UMB v Banskej Bystrici ; zodpovedný redaktor Oľga Lauková ; obálka a grafická úprava Peter Valach. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2012 (Tajov : TWOR). – 265, [1] s. : fotogr., obr., sch. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Abstrakty v slovenčine, angličtine. Res. nemecké. – Text v slovenčine, angličtine, češtine. – ISBN 978-80-89388-48-6.
Zborník vychádza z rokovania vedeckej konferencie 16. storočie v zrkadle knižnej kultúry, ktorá sa uskutočnila v dňoch 6. – 7. novembra 2012 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Zborník prináša viaceré bádateľské výsledky a nové poznatky zo širokej problematiky výskumu obdobia 16. storočia.

Cena: 20 €

osobnosti-bb-2010

Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia / Blanka Snopková, Anna Klimová, Henrieta Albertová ; zodp. redaktorka Oľga Lauková ; jazyková korektúra Zdenko Kasáč ; obálka a grafická úprava Peter Valach. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2010. – 286 s. : fotogr. – (Fenomén osobnosti ; zv. 4). Menný reg. osobností. Reg. profesií. Zoznam skratiek. – ISBN 978-80-89388-34-9
Cieľom publikácie je prezentácia osobností, ktoré svojimi aktivitami a erudíciou významne ovplyvňovali a ovplyvňujú rozvoj mesta Banská Bystrica a vytvárajú trvalé hodnoty celého regiónu a Slovenska. Dokument tvorí 264 biografických hesiel, ktoré obsahujú nasledovné údaje: priezvisko a meno, základná charakteristika pôsobenia osobnosti, dátum a miesto narodenia, informácie o štúdiu, pôsobení a angažovanosti v domácich a zahraničných vedeckých a odborných spoločnostiach a spolkoch, ocenenia a napokon vlastné dielo. Biografické heslá sú doplnené portrétnymi fotografiami osobností a výberovou bibliografiou literatúry o danej osobnosti.

Cena: 8 €

jan_mikles_edicne

Ján Mikleš – vedec a pedagóg / Oľga Lauková, Mária Bôbová ; recenzenti Július Alberty, Pavol Martuliak ; jazyková korektúra Zdenko Kasáč ; zodpovedná redaktorka Oľga Lauková ; obálka a grafická úprava Andrea Lapšanská ; fotografie archív Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, osobný archív Pavla Martuliaka. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2010 (Banská Bystrica : DALI). – 165, [1] s. – (Fenomén osobnosti ; zv. 2).
ISBN 978-80-89388-18-9

Cena: 4 €

 

Zborníky v elektronickej podobe

Kolokvium 2015 - zborník
11. ročník odborného seminára
Virtuálna knižnica - knižnica tretieho tisícročia
9. ročník odborného seminára
Úloha knižnice v rozvoji kľúčových kompetencií jednotlivca
8. ročník odborného seminára
Public relations a lobovanie pre knižnice

uvod1 elektronická podoba

7. ročník odborného seminára
Mladá generácia knižnično-informačných pracovníkov a moderná knižnica
6. ročník odborného seminára
Osobnosť knižnično-informačného pracovníka v znalostnej spoločnosti

 

Zborníky

konkurencieschopnost-kniznic

Konkurencieschopnosť knižníc v omnimediálnom veku = Competitiveness of the Libraries in the omni-media Ages / ed. Blanka Snopková ; autori Emília Antolíková, Łukasz Brudnik, Oľga Doktorová, Jozef Dzivák, Tatiana Grekova, Pavel Kocourek, Susanne Lenhard-Bruch, Valeria Suvorova, Ladislav Svršek, Anna Vaňová ; prekl. Dana Chalupeková, Zuzana Kopčanová, Mária Oravcová, Blanka Snopková ; rec. Daniela Džuganová, Zuzana Martinkovičová ; obálka a graf. úprava Dušan Jarina ; zodp. red. Oľga Lauková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2013 (Banská Bystrica : DALI). – 87 s. : fotogr., grafy, obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. slov. a angl. – ISBN 978-80-89388-49-3.

Recenzovaný zborník prináša deväť publikovaných príspevkov, ktoré odzneli na 13. ročníku odborného seminára pre pracovníkov knižníc s medzinárodnou účasťou dňa 24. apríla 2013 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Hlavnou témou je problematika konkurencieschopnosti knižníc, ktorá sa odvíja od ich pripravenosti prijímať a uplatňovať nové informačné a komunikačné technológie.


fungovanie-kniznic Fungovanie knižníc v zmenených ekonomických podmienkach a špecifické požiadavky používateľov v období hospodárskej krízy : zborník príspevkov z 12. ročníka odborného seminára pre pracovníkov knižníc, ktorý sa konal dňa 24. apríla 2012 = Libraries in the changed economic conditions and specific users requirements during the economic crisis / zostavovateľky Blanka Snopková, Mária Bôbová, Barbora Skubachová  ; autori príspevkov Pamela M. Dragovich, Daniela Džuganová, Mária Kadnárová, Monika Lopušanová, Marta Skalková, Blanka Snopková, Cornelia Stabrodt, Silvia Stasselová, Eva Svobodová,  Anna Ťureková, Martin Vojnar ; preklady Zuzana Kopčanová, Simona Megová ; zodpovedný redaktor Oľga Lauková ; jazykový redaktor Zdenko Kasáč ; obálka a grafická úprava Dušan Jarina. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2012 (Banská Bystrica : DALI). – 117, [1] s. : fotogr., obr., sch., tab. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. slovenské, anglické. – Text v slovenčine, češtine. – ISBN 978-80-89388-43-1. Predkladaný zborník prináša publikované príspevky, ktoré odzneli na odbornom seminári pre pracovníkov knižníc dňa 24. apríla 2012 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Venuje sa pálčivej problematike financovania a celkového fungovania knižníc v zhoršených ekonomických podmienkach.
Význam osobností pre mestá a regióny

Význam osobností pre mestá a regióny. Knižnice a budovanie regionálnych databáz : zborník príspevkov z 10. ročníka odborného seminára pre pracovníkov knižníc, ktorý sa konal v dňoch 13. – 14. apríla 2010 / zost. Blanka Snopková ; autori Oľga Lauková, Augustín Maťovčík, Alena Táborecká, Elena Arnaudova, Iryna Kurolenko, Stephan Kellner, Hanna Jamry, Ivana Novotná, Marcela Procházková, Mária Okálová, Bronislava Svobodová, Lívia Kurucová, Katarína Pekařová, Ľubica Poklembová, Ivona Salajová, Anna Ottová, Peter Klinec ; recenzent Július Alberty ; preklad do angl. Zuzana Harachová ; obálka a grafická úprava Andrea Lapšanská ; zodpovedná redaktorka Oľga Lauková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2010 (Tajov : TWOR). – 167, [1] s. – (Fenomén osobnosti ; zv. 3).

ISBN 978-80-89388-26-4 

Cena: 7 €

osobnosti-_v_dejinach

Významné osobnosti v dejinách Banskej Bystrice – fenomén osobnosti vo výskume regionálnych dejín : zborník príspevkov / zost. Blanka Snopková ; rec. Július Alberty, Miroslav Kmeť ; red. rada Oľga Lauková, Július Alberty, Blanka Snopková, Henrieta Albertová, Mária Bôbová ; preklad do angl. Zuzana Kopčanová ; autori Henrieta Albertová, Eva Augustínová, Zoltán Baláž, Jana Borguľová, Marián Bovan, Mária Bôbová, Branislav Dado, Angelika Dončová, Jozef Ďuriančik, Eva Furdíková, Mária Holubová, Igor Chromek, Eva Kalhotková, Jana Kochlicová, Klára Komorová, Miloš Kovačka, Oľga Lauková, Július Lomenčík, Pavol Martuliak, Vladimír Michalička, Imrich Nagy, Peter Račko, Helena Saktorová, Richard Senček, Blanka Snopková, Zlata Troligová, Anna Vetráková, Miriam Viršinská, Danica Zendulková, Igor Zmeták, Ján Žilák ; obálka a grafická úprava Peter Valach ; zodpovedná redaktorka Oľga Lauková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2010 (Tajov : TWOR). – 289, [1] s. – (Fenomén osobnosti ; zv. 5). Bibliogr. odkazy. Res. angl.
ISBN 978-80-89388-33-2

Cena: 15 €

Ján Mikleš (1911 - 1997) Ján Mikleš (1911 - 1997) - významná osobnosť dejín pedagogiky: zborník z vedeckej konferencie o živote a diele, uskutočnenej 17. 1. 2007 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici / Editor PhDr. Oľga Lauková PhD. ; vedecký redaktor Dagmar Kováčiková ; recenzenti Július Alberty, Milan Jurčo. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2007. - 93 s. - Bibliogr. odkazy. Pozn. - Cudzojazyč. res. ISBN 978-80-85169-89-8
Cena: 1.96 € / 59,-Sk
Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov V : (Slovenská republika medzi Povstaním a zánikom) / Editori Michal Šmigeľ, Peter Mičko, Marek Syrný ; recenzenti Karol Fremal, Július Alberty, Pavol Martuliak, Ján Stanislav ; jazykové korektúry Peter Mičko, Jana Šišjaková. - Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu UMB ; Katedra histórie FHV UMB ; Štátna vedecká knižnica, 2006 (Zvolen : Bratia Sabovci). - 356 s. : mp., tab. - Bibliogr. odkazy. Pozn. - Stručné charakteristiky autorov príspevkov. - ISBN 80-8083-341-9.
Cena: 6.64 € / 200,-Sk
Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice I. Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice I. : Zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Banskej Bystrici v dňoch 27. - 28. septembra 2005 pri príležitosti 750. výročia mesta / Editori Imrich Nagy, Igor Graus ; recenzenti Július Alberty, Eva Kowalská. - Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB ; Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2005. - 301 s. : mp. - Res. angl., nem., franc. - ISBN 80-85169-79-7 1. zv. obsahuje 22 príspevkov venovaných starším dejinám až do polovice 19. stor.
Cena: 6.61 € / 199,-Sk
Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice II. Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice II. : Zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Banskej Bystrici v dňoch 27. - 28. septembra 2005 pri príležitosti 750. výročia mesta / Editori Imrich Nagy, Igor Graus ; recenzenti Karol Fremal, Ján Stanislav. - Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB ; Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2005. - 340 s. : mp., tab. - Res. angl., nem. - ISBN 80-85169-80-0 2. zv. obsahuje 24 príspevkov venovaných novším dejinám.
Cena: 6.61 € / 199,-Sk

 

Biografické slovníky

Kto bol kto v histórii Banskej Bystrice 1255 - 2000 Kto bol kto v histórii Banskej Bystrice 1255 - 2000 / Zost. A. Klimová, M. Némethová a kol. - Banská Bystrica : ŠVK, 2002. - 289 s.Slovník predstavuje vyše 2000 hesiel nežijúcich osobností Banskej Bystrice a jej častí (Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kráľová, Kremnička, Majer, Podlavice, Radvaň, Rakytovce, Rudlová, Sásová, Senica, Skubín, Šálková a Uľanka), ktoré sa tu narodili, študovali, žili, zomreli, kratšie, či dlhšie pôsobili, prípadne ovplyvnili dianie v meste, podieľali sa na ekonomickom, politickom a kultúrnom rozvoji Slovenska, šírili jeho dobré meno v zahraničí, registrovala ich súdobá tlač.
VYPREDANÉ
osobnosti

Čím by bola Banská Bystrica a región bez nich / Henrieta Albertová, Mária Bôbová, Július Alberty ; zodp. redaktorka Oľga Lauková ; jazyková korektúra Zdenko Kasáč. – 1. vyd.

Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2009. – 153 s. : fotogr. – (Fenomén osobnosti ; zv. 1). Reg. profesií. Zoznam skratiek. – ISBN 978-80-89388-17-2

Publikácia, ktorú vydala ŠVK pri príležitosti 10 výročia vzniku cyklu podujatí „Osobnosti“,

má charakter príručky pre žiakov a učiteľov základných, stredných a vysokých škôl. Obsahuje 64 hesiel, prostredníctvom ktorých mapuje život a dielo významných banskobystrických osobností, ktoré boli prezentované širokej verejnosti prostredníctvom spoločenských podujatí v priebehu 10 rokov. Biografické heslá obsahujú nasledovné údaje: priezvisko a meno, základná charakteristika pôsobenia osobnosti, dátum a miesto narodenia, štúdiá, pôsobiská, angažovanosť v domácich a zahraničných vedeckých a odborných spoločnostiach a spolkoch, ocenenia a napokon vlastné dielo. Každé heslo obsahuje fotografiu a výberovú literatúru o osobnosti.

Cena: 5 €

 

Personálne bibliografie

bibliografia-marcok-viliam-DVD-cover

Viliam Marčok : personálna bibliografia [elektronický zdroj] / Soňa Šváčová, Miroslav Bielik ; fotografie Ján Kuchta, archív Literárneho informačného centra v Bratislave, archív Vladimíra Kyseľa ; obálka a grafická úprava Peter Valach ; zodpovedná redaktorka Oľga Lauková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2011 (Tajov : TWOR). – 1 elektronický optický disk (DVD-ROM) : fotogr. – (Osobnosti ; zv. 16). – Reg. personálny. – Obsahuje text publikácie vo formáte PDF, fotografie a súbor videoklipov. – ISBN 978-80-89388-38-7.
Personálna bibliografia pripravená k 75. narodeninám slovenského literárneho vedca, básnika, vysokoškolského pedagóga a editora, profesora Viliama Marčoka (28. 5. 1935), obsahuje 1198 bibliografických záznamov dokumentujúcich jeho život a rozsiahlu publikačnú činnosť i reakcie na ňu v tlači. Súpis uvádza bio-bibliografická štúdia Miroslava Bielika Život a dielo Viliama Marčoka.

Cena: 4,50 €

ladislav_tazky

Ladislav Ťažký : personálna bibliografia / Soňa Šváčová ; autori textov Jana Borguľová, Kristína Krnová, Július Lomenčík, Soňa Šváčová, Anna Klimová ; fotogr. Štefan Kačena, archív Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, archív Divadelného ústavu v Bratislave ; obálka a grafická úprava Peter Valach ; zodpovedná redaktorka Oľga Lauková. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2009 (Tajov : TWOR). - 169, [1] s. : fotogr., ilustr. - (Osobnosti ; zv. 15). - Reg. personálny. Zoznam skratiek a značiek. CD-ROM. - ISBN 978-80-89388-19-6

Personálna bibliografia vyšla pri príležitosti 85. výročia narodenia významného slovenského spisovateľa. Obsahuje 1 830 bibliografických záznamov. Dokumentuje životopisné údaje i bohatú tvorbu Ladislava Ťažkého vo všetkých jej podobách - literárnu, publicistickú, rozhlasovú, filmovú, divadelnú, televíznu, a zároveň uverejňuje ohlasy na ňu z pera iných autorov.

Cena: 5 €

Zlata Solivajsová : personálna bibliografia

Zlata Solivajsová : personálna bibliografia / Soňa Šváčová ; prispeli Ján Tužinský, Milan Jurčo, Jana Borguľová, Blanka Snopková ; zodpovedná redaktorka Oľga Lauková ; grafická úprava Peter Valach. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2008 (Tajov : TWOR). - 119, [1] s. : fotogr. - (Osobnosti ; zv. 14). - Reg. názvov, reg. personálny.
ISBN 978-80-89388-02-8
Cena: 3,32 € / 100,- Sk

Alexander Dubček v slovenskej a českej tlači: personálna bibliografia Alexander Dubček v slovenskej a českej tlači : personálna bibliografia / Soňa Šváčová, Michaela Garaiová, Anna Klimová, Blanka Snopková ; zodp. redaktorka Oľga Lauková ; obálka a graf. úprava Peter Valach. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2007. - 350 s. - (Osobnosti ; zv. 13). - Reg. personálny. Zoznam skratiek a značiek. ISBN 978-80-85169-94-2
Cena: 6.64 € / 200,-Sk
Ján Mikleš : personálna bibliografia Ján Mikleš : personálna bibliografia / Zost. Michaela Garaiová, Anna Klimová, Oľga Lauková ; zodp. red. Oľga Lauková. - Banská Bystrica : ŠVK, 2006. - 136 s. : fotogr., obr. - (Osobnosti ; zv. 12).
Bibliografia je vydaná pri príležitosti konania medzinárodnej vedeckej konferencie Ján Mikleš - významná osobnosť dejín slovenskej pedagogiky (1911 - 1997) venovanej 10. výročiu jeho úmrtia a pri príležitosti 230. výročia vydania Ratio educationis 1777. Personálna bibliografia slovenského pedagóga, vedca a prekladateľa obsahuje 858 záznamov jeho publikačnej činnosti, ohlasov na jeho dielo, ako aj záznamy z písomnej pozostalosti, ktorú ŠVK venoval prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc. Úvodnú štúdiu napísala PhDr. Oľga Lauková.
Cena: 2.95 € / 89,-Sk
Pavel Hrúz : výberová personálna bibliografia Pavel Hrúz : výberová personálna bibliografia / Zost. Soňa Šváčová. - Banská Bystrica : ŠVK, 2006. - 95 s. : obr. - (Osobnosti ; zv. 11). Bibliografia zostavená pri príležitosti 65. výročia narodenia významného predstaviteľa súčasnej slovenskej prózy a banskobystrického literárneho života, spisovateľa a redaktora, Pavla Hrúza, obsahuje 544 záznamov, registruje knižnú i článkovú tvorbu autora vrátane ohlasov na dielo v podobe početných recenzií a literárnovedných rozborov. Je doplnená úvodnými štúdiami Mgr. Petra Cabadaja a Mgr. Štefana Šmihlu. Bibliografiu vydala ŠVK v Banskej Bystrici v rámci cyklu Osobnosti vďaka finančnej podpore spoločnosti Logman, a.s.
Cena: 2.95 € / 89,-Sk
Zdenko Kasáč : Výberová personálna bibliografia Zdenko Kasáč : Výberová personálna bibliografia / Zost. Soňa Šváčová. - Banská Bystrica : ŠVK, 2004. - 101s. + [13] s. fotogr. príl. - (Osobnosti ; zv. 10). Bibliografia zostavená pri príležitosti 80. výročia narodenia profesora, PhDr. Zdenka Kasáča, CSc., literárneho historika, vysokoškolského učiteľa teórie a dejín slovenskej literatúry, dlhoročného pedagogického pracovníka Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, dnes Univezity Mateja Bela. Bibliografiu vydala ŠVK v Banskej Bystrici v rámci cyklu Osobnosti vďaka finančnej podpore BIOHEM, spol. s r. o., Trenčín. Bibliografia obsahuje 589 záznamov, registruje tlačenú produkciu v podobe monografií, početných stredoškolských i vysokoškolských učebníc, štúdií a statí v publikáciách a periodikách, recenzií a ďalších častí, v ktorých sú záznamy radené chronologicky. Úvodnú štúdiu k bibliografii napísal prof. Miloš Tomčík, DrSc. a PaedDr. Ivan Očenáš.
Cena: 4.98 € / 150,-Sk
Ladislav Novomeský 1904-1976 : Personálna bibliografia Ladislav Novomeský 1904-1976 : Personálna bibliografia / Zost. Mária Hrúzová. - Banská Bystrica : ŠVK, 2004. - 152, [4] s. Bibliografia básnika, publicistu a politika Ladislava Novomeského, významnej osobnosti našich kultúrnych a spoločensko-politických dejín 20. storočia, registruje najdôležitejšie dokumenty jeho tvorby, kultúrnych a kultúrno-politických aktivít ako aj ohlasy na ne. V bibliografii sú obsiahnuté záznamy (2087) získané priamou excerpciou i záznamy získané zo sekundárnych zdrojov. Organickou súčasťou bibliografie sú eseje PhDr. Štefana Druga, CSc., PhDr. Ivana Kamenca, CSc. a PhDr. Viktora Timuru, CSc.
Cena: 3.32 € / 100,-Sk
Beloslav Riečan Beloslav Riečan / Zost. Mária Hrúzová, Mária Némethová. - Banská Bystrica : ŠVK, 2001. - 133 s. Personálna bibliografia významného slovenského matematika a vysokoškolského pedagóga prof. RNDr. Beloslava Riečana, DrSc. ponúka 856 záznamov o jeho rozsiahlych aktivitách a publikačnej činnosti. Úvod k bibliografii napísal Dr. Miloš Kovačka, CSc., riaditeľ Národného bibliografického ústavu SNK v Martine.
Cena: 0.66 € / 20,-Sk
Vladimír Oleríny: Preklady zo španielčiny a z portugalčiny Vladimír Oleríny : Preklady zo španielčiny a z portugalčiny : Knižné vydania / Zost. Mária Hrúzová. - Banská Bystrica : ŠVK, 2001. - 39 s. Personálna bibliografia zakladateľa a priekopníka slovenskej hispanistiky prináša záznamy o prekladoch knižných titulov španielskej a latinskoamerickej literatúry.
Cena: 0.66 € / 20,-Sk
Milan Rastislav Štefánik 1880 - 1919 Milan Rastislav Štefánik 1880 - 1919 / Zost. Anna Klimová, Eva Polakovičová, Mária Némethová, Mária Hrúzová. - Banská Bystrica : ŠVK, 2000. - 305 s. Personálna bibliografia významnej osobnosti slovenských dejín prináša 2 268 záznamov o monografiách, štúdiách, článkoch, recenziách slovenskej, českej a inej proveniencie od r. 1903 po súčasnosť.
Cena: 0.66 € / 20,-Sk
Ján Findra Ján Findra / Zost. Mária Hrúzová, Mária Némethová. - Banská Bystrica : ŠVK, 2000. - 128 s. Personálna bibliografia prof. PhDr. Jána Findru, DrSc., lingvistu, pedagóga, akademického funkcionára, kultúrneho dejateľa, vlastenca a lokálpatriota. Je jedným zo zakladateľov a prvým rektorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 1993-2000 pôsobil vo funkcii vedúceho Kancelárie prezidenta SR. Bibliografia zaznamenáva jeho bohatú publikačnú činnosť, výber z ohlasov, recenzií a citácií i ukážky z hodnotení jeho prác. Úvodnú štúdiu k bibliografii napísal doc. Vladimír Patráš, CSc.
Cena: 0.66 € / 20,-Sk
Akademik Jur Hronec, slovenský matematik a pedagóg (1881-1959) Akademik Jur Hronec, slovenský matematik a pedagóg (1881-1959) / Zost. Anna Klimová, Eva Polakovičová. - Banská Bystrica : ŠVK, 1999. - 55 s. Výberová personálna bibliografia prináša 288 záznamov o publikačnej činnosti významného slovenského vedca a pedagóga, záznamy o jeho pozostalosti, ale aj článkovú produkciu uverejnenú o jeho tvorivej činnosti v slovenskej tlači. Úvodnú štúdiu k bibliografii napísal prof. Beloslav Riečan, DrSc.
Cena: 0.66 € / 20,-Sk

 

Bibliografické databázy

Pamäť mesta Banská Bystrica 1918-2000 Pamäť mesta Banská Bystrica 1918-2000 : Výberová bibliografická databáza o historickom, hospodárskom, spoločenskom a kultúrnom vývoji mesta [CD/DVD] / Zost. Blanka Snopková, Iveta Fedorová, Soňa Šváčová, Anna Klimová, Mária Hrúzová. - Banská Bystrica : ŠVK, 2005.Výberová regionálna retrospektívna bibliografická databáza je darom ŠVK v Banskej Bystrici k 750. výročiu udelenia mestských privilégií. Bola spracovaná v rámci plnenia prvej etapy výskumnej úlohy Dejiny knižnej kultúry a Program regionálnej retrospektívnej bibliografie mesta Banská Bystrica. Obsahuje takmer 15.000 bibliografických záznamov (z nich 500 záznamov o monografiách), tematicky zasahujúcich do všetkých oblastí spoločenského, politického, hospodárskeho a kultúrneho života obyvateľov mesta. Zvolený vyhľadávací program (autor Ing. Erik Potocký) umožňuje uživateľom komfortné vyhľadávanie relevantných záznamov k vybranej téme. Orientáciu v databáze uľahčuje autorský, predmetový a menný register.
Cena: 4.32 € / 130,-Sk

 

Odporúčajúce bibliografie

Slovenská národná rada - Národná rada Slovenskej republiky 1989 - 2004 Slovenská národná rada - Národná rada Slovenskej republiky 1989 - 2004 : Výberová bibliografia / Zost. Iveta Fedorová. - Banská Bystrica : ŠVK, 2004. - 293. : obr. - Reg. personálny.
Cena: 100,-SkBibliografia monografií, štúdií a článkov publikovaných od roku 1989 do mája 2004 je doplnená zhodnotením činnosti Národnej rady slovenskej republiky v jednotlivých volebných obdobiach z pohľadu jej predsedov (František Mikloško, Ivan Gašparovič, Jozef Migaš, Pavol Hrušovský).
Cena: 3.32 € / 100,-Sk
november 

Od Novembra k slobodným voľbám (1989 – 1990) : výberová bibliografia / Blanka Snopková, Anna Klimová ; zodp. redaktorka Oľga Lauková ; obálka a graf. úprava Peter Valach ; fotogr. Ivo Dokoupil. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2009. - 200 s. : fotogr. – Reg. personálny. Zoznam skratiek a značiek. - ISBN 978-80-89388-15-8

Výberová bibliografia vydaná pri príležitosti 20. výročia novembrových udalostí 1989, obsahujúca 2345 bibliografických záznamov monografií, vedeckých štúdií, odborných článkov i článkov z dennej tlače.

Cena: 5 €

Slovenská národná rada 1848-1918-1943-1993 Slovenská národná rada 1848-1918-1943-1993 / Zost. Iveta Fedorová, Mária Hrúzová, Soňa Sváčová. - Banská Bystrica : ŠVK, 2003. - 306 s. + obr. príl. Výberová bibliografia a zborník príspevkov zo seminára pod názvom Historické výročia Slovenskej národnej rady, ktorý zorganizovala Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR pod záštitou JUDr. Pavla Hrušovského, predsedu Národnej rady SR dňa 20. novembra 2003.
Cena: 3.32 € / 100,-Sk
Netopiere (Chiroptera), rozšírenie, početnosť a ochrana na Slovensku Netopiere (Chiroptera), rozšírenie, početnosť a ochrana na Slovensku / Zost. Eva Polakovičová, Marcel Uhrin. Banská Bystrica : ŠVK, 2000. - 231 s. Výberová bibliografia odborných prác, štúdií a článkov publikovaných v monografiách, zborníkoch a odborných časopisoch s tematikou rozšírenia a ochrany netopierov. Publikácia obsahuje záznamy o dokumentoch, v ktorých je zrejmý vzťah k Slovensku. V súpise sú osobitne zaradené aj nepublikované práce.
Cena: 0.66 € / 20,-Sk

 

Katalógy

Bibliothecae Slovacae Neosolienses Bibliothecae Slovacae Neosolienses : Slovacikálne tlače 18. a 19. storočia na území mesta Banská Bystrica / Zost. Imrich Nagy. Banská Bystrica : ŠVK, 2003, 395 s. Bibliografický súpis, ktorý predstavuje zavŕšenie prác na čiastkovej výskumnej úlohe pod názvom Slovacikálne tlače 18. a 19. storočia na území mesta Banská Bystrica. Obsahuje 2343 bibliografických záznamov. Registruje stav historických knižničných dokumentov daného obdobia v jednotlivých inštitúciách na území mesta Banská Bystrica. Publikáciu dopĺňa súbor registrov.
Cena: 7.30 € / 220,-Sk
Komorná hudba Hudobniny vo fonde ŠVK v Banskej Bystrici : Komorná hudba / Zost. Margita Jablonovská, Katarína Malinovská. - Banská Bystrica : ŠVK, 2002. - 88 s. Katalóg obsahuje takmer 600 bibliografických záznamov. Sú prednostne zaradené do kapitol podľa počtu sólových nástrojov - na duá, triá, kvartetá, kvintetá, sextetá, septetá, oktetá a nonetá.
Cena: 0.66 € / 20,-Sk
Partitúry a klavírne výťahy Hudobniny vo fonde ŠVK v Banskej Bystrici : Partitúry a klavírne výťahy / Zost. Margita Jablonovská, Mgr. Katarína Malinovská. -Banská Bystrica : ŠVK, 2000. - 106 s. Súpis ponúka takmer 700 záznamov partitúr a klavírnych výťahov diel klasikov i menej známych a hraných skladateľov z fondu ŠVK. Je rozčlenený podľa vonkajšej formy zverejnenia skladieb a podľa MDT na druhy hudby - na hudbu orchestrálnu, vokálnu, sakrálnu a javiskovú. Bibliografia je výberová, neobsahuje hudbu tanečnú, salónnu, dychovú, zábavnú a pod.
Cena: 0.66 € / 20,-Sk
Klávesové nástroje Hudobniny vo fonde ŠVK v Banskej Bystrici : Klávesové nástroje / Zost. Margita Jablonovská, Mária Plintovičová. - Banská Bystrica : ŠVK, 2001. - 246 s. Súpis tvorí 1 679 bibliografických záznamov o notových materiáloch z fondu knižnice. Najpočetnejšia je časť venovaná klavíru, ktorý je považovaný za najdôležitejší nástroj celej hudobnej kultúry a je dôležitým pri hudobnej výchove vo všetkých stupňoch. Ďalšie časti sú venované čembalu, organu, harmóniu, akordeónu a aj najmodernejšiemu klávesovému nástroju keyboardu.
Cena: 0.66 € / 20,-Sk
Historický knižný fond ŠVK Banská Bystrica II. Historický knižný fond ŠVK Banská Bystrica II. / Zost. Imrich Nagy. Banská Bystrica : ŠVK, 2000. - 304 s.
Cena: 0.66 € / 20,-Sk

 

Beletria

Kľúč od každých dverí

Kľúč od každých dverí / Zlata Solivajsová ; hlavná redaktorka Soňa Šváčová, zodpovedná redaktorka Oľga Lauková ; grafická úprava Peter Valach. - Reedícia 1. vyd. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2008 (Tajov : TWOR). - 153, [3] s. : ilustr.
ISBN 978-80-89388-03-5
Cena: 6,64

 

Pri prepočte bol použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk.

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY