Sponzori ŠVK

V roku 2014

 1. Mesto Banská Bystrica - na nákup literatúry
  750,- €

  erb_bb

V roku 2012

 1. Mesto Banská Bystrica - na nákup literatúry
  500,- €

  erb_bb

 2. Nadácia SPP Bratislava - na grantový program "Dedičstvo regiónov" (výroba bábok, propagačný materiál, odmeny bábkohercov)
  1550,- €

V roku 2011

 1. Mesto Banská Bystrica - na nákup literatúry do fondu ŠVK
  600,- €

erb_bb

 1. British council Bratislava - na nákup kníh (1530 €) a na pokrytie nákladov s oslavou
  5. výročia založenia Britského centra (170 €)
  1 700,- €

V roku 2010

 1. Goetheho inštitút Bratislava - nákup literatúry
  368,67 €
 2. Goetheho inštitút Bratislava - na podporu podujatí osláv 15. výročia založenia Nemeckej študovne v ŠVK v B.Bystrici
  1550 €
 3. British council Bratislava - na zakúpenie kníh pre Britské centrum
  1500,- €
 4. Mesto Banská Bystrica - na nákup literatúry do knižničného fondu
  996,- €

V roku 2009

 

 1. Landesverband Baden-Würtemberg und Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Stuttgart
  4781,10,- € / 144 035,40 Sk
 2. Verlag Simon & Wahl, Am Mauret 2, Egweil, Deutschland
  555,85,- € / 16 745,50 SK
 3. British council Bratislava - na zakúpenie kníh
  1 500,- € / 45 819 Sk
 4. Mesto Banská Bystrica - na nákup literatúry
  665,- € / 20 033,80 Sk

V roku 2008

 1. British Council Bratislava - na zakúpenie kníh a občerstvenia počas aktivít v britskom centre
  250 000,- Sk
 2. Mesto Banská Bystrica - na nákup literatúry
  20 000,- Sk
 3. Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava - výstava "Rozlúčka s korunou"
  2 000,- Sk
 4. Vláda USA - Oddelenie pre styk s verejnosťou (PAS) - 12 ks rámikov na obrazy v hodnote 897,- $
 5. Tatjana Šišková, Česká republika - príspevok pre Múzeum J.G.Tajovského v Tajove
  13 000,- Sk
 6. Občianske združenie JUVAMEN Bratislava - na podporu vzdelávania a športu detí, ako aj tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných i kultúrnych hodnôt
  5 000,- Sk

V roku 2007

 1. British Council Bratislava - výstava "Čarovná ceruzka (Magic Pencil)"
  25 600,- Sk
 2. British Council Bratislava - na zakúpenie kníh a občerstvenia počas aktivít v britskom centre
  372 000,- Sk
 3. Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava - na aktivitu Diplom 2007
  7 000,- Sk
 4. Miestny odbor Matice slovenskej v Banskej Bystrici - na výrobu CD z piesňovej tvorby Jána Móryho
  5 000,- Sk
 5. Nadácia SPP Bratislava - projekt "Otvorený priestor"
  48 500,- Sk
 6. Jozef Ganz, Banská Bystrica - príspevok na vydanie CD J.Móry
  5 000,- Sk
 7. Mesto Banská Bystrica - príspevok na vydanie CD J.Móry
  10 000,- Sk
 8. Slovenská vodárenská prevádzková spoločnost, a.s. Banská Bystrica - na nákup literatúry
  10 000,- Sk
 9. Tatjana Šišková, Česká republika - príspevok pre Múzeum J.G. Tajovského v Tajove
  13 497,- Sk
 10. Tibor Koblíček Cinobaňa - zabezpečenie vydania publikácie o tvorbe Tibora Koblička
  80 900,- Sk
 11. Obec Cinobaňa - zabezpečenie a vydanie publikácie o tvorbe Tibora Koblíčka
  30 000,- Sk

V roku 2006

 1. Goetheho inštitút, Panenská 33, Bratislava, Zmluva o spolupráci - regionálne centrum pre nemecký jazyk
  45 384,- Sk
 2. LOGMAN, a.s. Bratislava - príspevok na publikáciu Pavel Hrúz
  20 000,- Sk
 3. JUDr. J. Laššáková -príspevok na zborník Emancipácia v slovenskej literatúre
  5 000,- Sk
 4. Nadácia SPP Bratislava - Priestor bez bariér
  60 000,- Sk
 5. Mesto Banská Bystrica - príspevok na vydanie zborníka literárneho klubu Litera 2.
  27 000,- Sk

V roku 2005

V priebehu roka sa podarilo získať finančné prostriedky na činnosť knižnice a Literárneho a hudobného múzea na základe zmlúv a dohôd od nasledovných organizácií:

 1. Jozef Murgaš ELEKTRONICS, a.s. Zvolenská cesta, Banská Bystrica
  Darovacia zmluva na kultúrno-výchovné aktivity ŠVK-LHM
  5 000,- Sk
 2. NADÁCIA SPP, Mlynské Nivy , Bratislava
  Darovacia zmluva na podporu projektu ŠVK-LHM "Práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva v prostredí knižnice a múzea"
  59 000,- Sk
 3. Goetheho inštitút, Panenská 33, Bratislava
  Zmluva o spolupráci, poskytnutý príspevok na regionálne vzdelávacie centrum nemeckého jazyka
  46 728,- Sk
 4. Mesto Banská Bystrica
  Príspevok Mesta na akcie pri príležitosti osláv 750. výročia mesta
  120 000,- Sk
 5. Rímsko-katolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica
  Zmluva o úschove a správe historického fondu, ročný dar na rozvoj ŠVK
  20 000,- Sk
 6. Informačná kancelária Rady Európy
  Dohoda o spolupráci na pokrytie nákladov Strediska európskych informácií v ŠVK na rok 2005
  50 000,- Sk

V roku 2004

 1. Komunitná nadácia Zdravé mesto, Komenského 21, Banská Bystrica
  Dohoda o poskytnutí grantu na projekt LHM "2. ročník bábkárskej súťaže"
  7 000,- Sk
 2. Goetheho inštitút Inter Nationes Bratislava, Panenská 33, Bratislava
  Zmluva o spolupráci, ročný príspevok 1200 Eur na udržiavanie techniky regionálneho vzdelávacieho centra pre nemecký jazyk a kultúru
  47.688,- Sk
 3. Informačná kancelária Rady Európy, Klariská 5, Bratislava
  Dohoda o spolupráci na pokrytie nákladov Strediska európskych informáciív ŠVK na rok 2004
  50 000,- Sk
 4. Rímsko-katolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica, Námestie SNP 19
  Zmluva o úschove a správe historického fondu, ročný dar na rozvoj ŠVK
  20 000,- Sk
 5. BIOHEM, spol. s r.o., Zlatovská 2211, Trenčín
  Darovacia zmluva, finančná čiastka na vydanie ediečného titulu Zdenka Kasáča, výberová personálna bibliografia
  25 000,- Sk
 6. Ľudová banka, a.s., Vysoká 9, Bratislava
  Darovacia zmluva na nákup informačných dokumentov pre ŠVK
  10 000,- Sk
 7. Jozef Šebo, Tajov č. 172
  Darovacia zmluva na vydanie skladačky k expozíciám Významné osobnosti Tajova
  2 000,- Sk
 8. Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica
  Zmluva o poskytnutí dotácie pre ŠVK-Literárny klub LITERA v Banskej Bystrici na vydanie nového zborníka literárnych prác
  8 000,- Sk
 9. Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava
  Darovacia zmluva na podporu otvorenia Centra ruských štúdií
  6 000,- Sk
ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY