Služby centra poézie

Centrum poskytuje prezenčné výpožičky dokumentov a možnosť vyučovacích hodín zameraných na poéziu svyužitím knižného fondu centra. Priestory centra možno využívať pre vyučovací proces:

Utorok - Piatok 8.00 - 10.00

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY